[14]  SANDAN


 
1.  T05 RYOKATADORI
2.  T09 TSUKI & KERI
3.  T12 USHIRO KATATEDORI
4.  T18 YOKOMENUCHI
5.  T19 TSUKI
6.  T24 JODORI
7.  T25 BOKKEN con JO 1
8.  T26 BOKKEN con JO 2
9.  T10 TANNINZUGAKE
10. YONINGAKE