[16] HANDACHI

  1. OSAERU

  2. KAITENNAGE (im Stehen)

  3. KAITENNAGE hantachi

  4. SHOMENUCHI KOKYUNAGE

  5. TSUKI KOTEOROSHI

  6. ASHIDORI I

  7. ASHIDORI II

back to home