[19] TSUKI

  1. YOKOMENUCHI hanmi (palm up)

  2. ZENPONAGE

  3. SHOMENUCHI gyaku hanmi

  4. KUBIKIRI (palm down)

  5. YOKOMENUCHI uchi hantai

  6. UCHIWANAGE

  7. KAITENNAGE soto irimi

back to home