[29] KUMITACHI

  1. Kote Uchi I

  2. Kote Uchi - counter

  3. Kote Uchi + Tsuki

  4. Kote Uchi + kneel down - counter

  5. Do Uchi - Gyaku Do Uchi

  6. Tsuki

  7. Shomenuchi

  8. Yokomenuchi - Gyaku-Yokomenuchi

back to home