[3] RYOTEMOCHI

  1. IKKYO tenshin-irimi/irimi

  2. KOKYUNAGE tenshin

  3. KOKYUNAGE

  4. ZENPONAGE

  5. NIKYO irimi

  6. KOTEOROSHI

  7. KOKYUNAGE SANKYO
    (Uke tiene il braccio di Nage al suo petto)

back to home