[5] RYOKATADORI

SSSS DDDD SD SD SD

  1. ZENPONAGE

  2. KIRIGAESHI

  3. KOKYUNAGE (hikoki)

  4. SUDORI

  5. KOKYUNAGE (girare)

  6. NIKYO (irimi/tenshin)

  7. ZENPONAGE (mano dal interno)

back to home