[6] USHIRODORI

  1. Uke tiene le anche di Nage dal' indietro:
    SANKYO

  2. KOTEOROSHI

  3. SANKYO

  4. ZENPONAGE

  5. HAGAIJIME KOKYUNAGE

  6. USHIRO RYOTEDORI KOTEOROSHI

  7. USHIRO RYOTEDORI IKKYO

back to home