[7] SHOMENUCHI

SSSS DDDD SD SD SD

  1. IKKYO irimi

  2. KOKYUNAGE

  3. SHIHONAGE

  4. IKKYO tenshin

  5. ZENPONAGE

  6. KIRIKAESHI

  7. SANKYO katame

back to home