[10] TANINZUGAKE

  1. IKKYO (col 1 uke, una volta)

  2. IKKYO (col 2 uke, una volta)

  3. ZENPONAGE  (con 2 uke, una volta)

  4. KOKYUNAGE (con 2 uke, una volta)

  5. SEIRETSU (con 2 uke, sinistra e destra)

  6. SHIHONAGE (con 2 uke, sinistra e destra)

  7. KOKYUNAGE (con 3 uke, sinistra e destra)

  8. JIUWAZA yonningake

back to home