[11] KATATEDORI IRIMI

SSS DDD SD SD SD SD

  1. IRIMI statico/in movimento

  2. KOKYUNAGE cambio mano

  3. UCHIWANAGE

  4. KAITENNAGE uchi

  5. SHIHONAGE irimi/tenshin-irimi

  6. IKKYO irimi-tenshin/tenshin-irimi

  7. KAITENNAGE soto

back to home