[13] RYOTEMOCHI

SSS DDD SD SD SD SD

  1. IRIMI stat./mov.

  2. KOKYUNAGE UDEMAWASHI

  3. KOKYUNAGE HACHINOJI

  4. NIKYO tenshin

  5. SHIHONAGE tenshin

  6. ZENPONAGE I hanmi

  7. ZENPONAGE II gyaku hanmi

back to home