[15] USHIRO RYOKATADORI

SSSS DDDD SD SD SD

  1. KOKYUNAGE I (stat.)

  2. KOKYUNAGE I (mov.)

  3. KOKYUNAGE II (assorbire)

  4. ZENPONAGE (in ginocchio)

  5. IKKYO

  6. KOTEOROSHI

  7. SANKYO tenshin

back to home