[19] TSUKI

 1. YOKOMENUCHI hanmi
  palma della mano verso l'alto

 2. ZENPONAGE

 3. SHOMENUCHI gyaku hanmi

 4. KUBIKIRI
  palma della mano verso il basso

 5. YOKOMENUCHI uchi hantai

 6. UCHIWANAGE

 7. KAITENNAGE soto irimi

back to home