[29] KUMITACHI

  1. KOTE UCHI I

  2. KOTE UCHI II - controattacco

  3. KOTE UCHI III  tsuki

  4. KOTE UCHI IV- uke in ginocchio - controllo

  5. DO UCHI - GYAKU DO UCHI

  6. TSUKI

  7. SHOMENUCHI

  8. YOKOMENUCHI - GAYKU YOKOMENUCHI

back to home